Life Development Resources St. Paul

1619 Dayton Ave Suite 309
St.Paul ,MN,55104

Lub Neej Kev Txhim Kho Kev Pabcuam tau muab kev pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv Zoo rau South Metro rau ntau dua 30 xyoo. Peb yog 245G thiab txoj cai 29 qhov chaw kho mob muaj ntawv tso cai. Peb lub siab xav pab peb cov zej zog muaj kev vam meej yeej ib txwm yog lub hauv paus rau peb cov kev pabcuam.Peb ntseeg tias txhua tus tau txais txiaj ntsig los ntawm kev muaj peev xwm ua haujlwm dhau los ntawm kev nyuaj ntawm lub neej nrog txoj kev kho kom raug. Ntawm Life Development Resources peb siv zog los muab kev pabcuam kev puas hlwb nrog kev hwm thiab kev nkag siab zoo. Peb cov kws kho mob muab peb cov kev txawj ntse los ntsuam xyuas thiab kho ntau yam teeb meem kev puas siab puas ntsws xws li: Kev ntxhov siab, kev nyuaj siab, kev nyuaj siab & Kev poob, Kev npau taws, kev coj cwj pwm, teeb meem kev sib raug zoo, PTSD, kev sib deev thiab kev tsim txom ntawm lub cev, kev saib tsis taus, Tsev Neeg Keeb Kwm, thiab ntau ntxiv .
hmnHmong