Children’s Minnesota- Partial Hospitalization Program

18432 Kenrick Ave
Lakeville,MN,55044

Lub sij hawm luv luv, qhov kev pab cuam hnub hnyav uas suav nrog kev tswj xyuas tshuaj puas hlwb thiab tus kheej, tsev neeg thiab pab pawg kho mob. Qhov nruab nrab ntev ntawm kev nyob yog 3-4 lub lis piam. Lakeville: Tam sim no lees txais hnub nyoog 13-18 xyoo. Cov neeg mob uas muaj hnub nyoog 18 xyoo yuav tsum tseem nyob hauv tsev kawm theem siab thiab nyob nrog tus neeg saib xyuas uas yuav koom nrog kev kho mob. Qhov kev zov me nyuam thaum kawg yuav qhib rau cov neeg mob hnub nyoog 11-18 xyoo tab sis tsis tuaj yeem txais cov neeg mob qis dua 13 xyoos tam sim no. Roseville: Tam sim no lees txais hnub nyoog 11-18 xyoo. Cov neeg mob uas muaj hnub nyoog 18 xyoo yuav tsum tseem nyob hauv tsev kawm theem siab thiab nyob nrog tus neeg saib xyuas uas yuav koom nrog kev kho mob. Qhov kev pab cuam thaum kawg yuav qhib rau cov neeg mob hnub nyoog 6-18 xyoo tab sis tsis tuaj yeem txais cov neeg mob qis dua 13 xyoos tam sim no.
hmnHmong