Tijaabada Cilmi-nafsiga

Baaritaanka/qiimaynta nafsiga ah ee guud, tani kuma jiraan baaritaanka Neuropsychological

soSomali