Daaweynta Ilmaha/Dhallinyarada (Da'da 13-18)

Adeegyada daawaynta ee carruurta da'doodu tahay 13 sano - 18 sano

soSomali