Pab Phooj Ywg Txhawb Nqa

Kev txhawb nqa los ntawm cov Phooj Ywg yog ib qhov kev pab rau cov neeg quav cawv los sis lwm yam tshuaj thiab/los sis kev xav tsis nyab xeeb uas tsis yog los ntawm cov kws tshaj lij.

hmnHmong