Urban White Earth MAT Program

Urban White Earth MAT Program

1730 Clifton Place
Minneapolis ,MN,55403

Qhov Kev Pabcuam Dawb Ntiaj Teb Hauv Nroog MAT muaj kev pabcuam tshuaj khomob rau cov tib neeg uas quav tshuaj opioids. Cov tshuaj pab kho mob yog ua ke nrog kev pab tswv yim thiab kev coj noj coj ua, uas yog qhov tseem ceeb rau cov neeg mob tau txais kev kho mob ntawm White Earth Urban MAT Program. Cov tshuaj, Buprenorphine/Suboxone, pab cov tib neeg uas quav tshuaj opioids stabilize lawv lub neej thiab txo kev siv yeeb tshuaj txhaum cai. Txhawm rau ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua, tus neeg yuav tsum muaj kev kuaj mob ntawm kev siv tshuaj opioid.
hmnHmong