Just Kids Autism Center

Just Kids Autism Center (JKAC) muab cov kev pabcuam khomob zoo rau cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas hnub nyoog ntawm 18 lub hlis txog 21 xyoo uas tau kuaj pom tias muaj kabmob autism spectrum (ASD). Peb cov kev pabcuam yog ob qho tib si hauv tsev thiab hauv nruab nrab, siv ntau yam kev kho mob txhua yam raws li kev tshawb fawb pov thawj ntawm kev siv kev txheeb xyuas tus cwj pwm (ABA) txoj kev kho, los tsim kho cov phiaj xwm kev kho tus kheej (ITP) thiab pab pawg kev kho mob kev paub hauv 1 mus rau 1 piv los yog pab pawg kev kawm teeb tsa nrog cov ntawv tso cai ntau pab pawg ntawm cov kws kho mob hlwb. Peb cov kev pabcuam suav nrog ABA Therapy, Kev Hais Lus thiab Kev Kho Lus, Kev Kho Haujlwm, Kev Pabcuam Tsev Neeg / Niam Txiv Kev Pabcuam. Peb Lub Sij Hawm yog 9 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj Hnub Monday txog Hnub Sunday.

hmnHmong