PrairieCare Inpatient Psychiatric Hospital (Young Adults)

9400 Zane Ave. N.
Brooklyn Park,MN,55443

Thov hu rau (952) 826-8475 los teem caij kuaj Mob Mob Mob Siab Dawb los pab txiav txim qhov tsim nyog tau txais kev pab cuam PrairieCare. Cov kws kho mob thiab cov tib neeg kuj tuaj yeem hu rau tus lej no kom xa mus.
hmnHmong