Natalis Counseling and Psychology Solutions

7582 Currell Boulevard
Ste 114
Woodbury,MN,55125

Peb muab kev pab tswv yim, kev kho mob hlwb, kev sib yuav thiab kev kho tsev neeg, thiab kev ntsuam xyuas kev puas siab puas ntsws rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog: cov hluas thiab cov laus; tus kheej, khub niam txiv thiab tsev neeg. Peb txaus siab rau kev muab cov nqi pheej yig, muaj peev xwm, kev saib xyuas thiab kev saib xyuas kev puas siab puas ntsws zoo siv cov kev kho mob ib txwm muaj thiab tsis yog ib txwm siv. Yog tias koj lossis ib tus neeg koj hlub tau tawm tsam nrog kev nyuaj siab, ntxhov siab, kev sib raug zoo, kev nyuaj siab thiab kev poob, kev puas siab puas ntsws spectrum, asperger syndrome, ADHD, lossis lwm yam teeb meem cuam tshuam lub neej, thov siv sij hawm ob peb feeb los mus saib peb lub vev xaib kom paub ntau ntxiv txog peb thiab cov kev pabcuam peb muab.
hmnHmong