Minnesota Adult & Teen Challenge – Community Outpatient-Crystal

Kev ywj pheej los ntawm kev quav tshuaj pib ntawm no! Yuav luag 30 xyoo, Mn Adult & Teen Challenge tau rov qab muaj kev cia siab rau cov neeg tawm tsam nrog kev quav yeeb tshuaj thiab cawv. Ntxiv rau peb cov kev xaiv kho mob uas muaj ntawv tso cai luv luv uas tau txais txiaj ntsig zoo thiab pheej yig, thiab peb cov kev pab cuam rov qab los ntawm txoj kev ntseeg ntev ntev, peb muaj kev tiv thaiv thiab kev pab cuam kho mob mus ntev. Hu rau peb lub chaw ua haujlwm hnub no txhawm rau teem sijhawm kev tshuaj ntsuam xyuas kev vam khom, ntawm qhov chaw lossis txawb. Cov kev pabcuam yuav txawv raws qhov chaw.

hmnHmong