Minnesota Adult & Teen Challenge – Crystal Outpatient

Minnesota Adult & Teen Challenge – Crystal Outpatient

2756 Douglas Drive North
Crystal,MN,55422

Kev ywj pheej los ntawm kev quav tshuaj pib ntawm no! Txij li thaum xyoo 1983, Mn Adult & Teen Challenge tau rov ua kom muaj kev cia siab rau cov tib neeg uas tawm tsam kev siv yeeb tshuaj tsis zoo thiab muaj kev xav tau kev mob hlwb. Ntxiv nrog rau peb cov kev pab cuam kho mob zoo thiab pheej yig hauv tsev kho mob, peb muab kev pabcuam kev ntseeg nyob rau xyoo ntev, thiab kev pabcuam kev hloov pauv / kev saib xyuas yav dhau los rau peb cov kawm tiav. Tiv tauj peb kom teem caij tshuaj ntsuam xyuas kev noj qab haus huv, tsis hais hauv tsev lossis hauv xov tooj. Tib hnub kev ntsuam xyuas thiab kev noj yuav ua tau, raws li muaj. Cov kev pabcuam yuav txawv raws qhov chaw. Mus ntsib mntc.org kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong