MHR Co-Occurring Substance Use Disorder Treatment Program – Saint Paul

MHR Co-Occurring Substance Use Disorder Treatment Program – Saint Paul

762 TRANSFER RD
STE 21 24
Saint Paul,MN,55114-4506

Peb muab kev kho mob SUD rau cov neeg laus. Kev kho mob yog tus kheej kom ua tau raws li tus neeg xav tau. Kev kho puas siab puas ntsws nrog rau kev siv tshuaj yeeb dej caw muaj kev kho mob thiab kev npaj kho mob rau tus kheej yog tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau tshwj xeeb ntawm txhua tus neeg. Tam sim no peb tab tom muab kev kho mob pab pawg thiab tus kheej zoo ntawm telehealth thiab hauv-tus neeg. Peb kuj muaj cov kev pab txhawb nqa.
hmnHmong