Melrose Center- St. Paul Clinic

Melrose Center- St. Paul Clinic

2550 University Ave. W.
Suite 216S
Minneapolis,MN,55114

Ntawm Melrose Center, cov neeg mob, tsev neeg thiab peb pab neeg tshwj xeeb ntawm cov kws tshaj lij kho thiab kho kev noj zaub mov tsis zoo ua ke. Peb saib xyuas cov neeg mob ntawm txhua lub hnub nyoog thiab poj niam txiv neej uas tawm tsam nrog anorexia, bulimia, kev noj zaub mov tsis zoo, kev zam / txwv tsis pub noj zaub mov tsis zoo thiab lwm yam kev noj zaub mov tsis zoo ntawm peb 5 Twin City qhov chaw. Melrose muaj txhua theem kev saib xyuas, suav nrog ib tus neeg thiab pab pawg neeg kho mob sab nraud (xws li 30 feeb hauv ib lub lis piam mus txog 8 teev hauv ib hnub), rau kev saib xyuas cov neeg nyob hauv tsev thiab cov neeg mob uas tsis ruaj khov. Melrose tus qauv kev kho mob yog tus kheej, holistic thiab kev koom ua ke nrog rau kev kho mob hlwb, kev kho mob, kev pab tswv yim noj zaub mov thiab kev pabcuam puas hlwb. Txoj haujlwm tshwj xeeb muaj rau cov neeg uas muaj kev noj zaub mov tsis zoo thiab hom 1 mob ntshav qab zib lossis kev siv tshuaj yeeb dej caw. Peb paub tias nws yuav tsum ua siab loj nrhiav kev pab rau kev noj zaub mov tsis zoo. Thawj kauj ruam yog teem caij ntsuas thawj zaug los ntawm kev hu rau 952-993-6200. Thaum noj zaub mov tsis zoo, muaj peev xwm ua rau muaj mob hnyav, muaj kev cia siab. Muaj kev pab thiab rov ua tau. Peb qhov chaw nyob St. Paul muaj cov kev ntsuam xyuas thawj zaug thiab kev teem caij mus ntsib ib tus neeg nrog koj pab neeg Melrose suav nrog tus kws kho mob, kws kho mob, kws kho mob noj haus thiab kws kho mob hlwb, raws li xav tau.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong