LSS of MN: Fergus Falls

731 Western Avenue
Fergus Falls,MN,56537

COVID-19 Update

Peb txaus siab rau qhov kev ntseeg siab uas koj tau muab tso rau hauv LSS hauv kev txhawb nqa koj txoj kev noj qab haus huv. Peb mob siab rau koj, peb cov neeg ua haujlwm thiab cov zej zog ntau dua. Peb tab tom ua txhua yam kev ceev faj kom txo qis kev kis tus kab mob COVID-19 thaum txuas ntxiv cov kev pabcuam uas pab koj tswj kev mob hlwb thiab kev noj qab haus huv.

Tam sim no peb muaj kev teem caij sib tham hauv tus neeg thiab video ntawm Telehealth, thiab tab tom muab kev pabcuam hauv tsev thiab hauv zej zog thaum xav tau. Kawm paub ntxiv txog peb cov lus teb rau COVID-19.

hmnHmong