Lakes Counseling Center

Peb yog ib lub tsev kho mob sab nraud uas muaj peev xwm ua rau muaj kev quav yeeb quav tshuaj uas pab cov neeg laus thiab cov tub ntxhais hluas. Peb muab cov kev ntsuam xyuas, Kev Pabcuam Sab Nraud Kev Mob Siab, Kev Pabcuam Tsis Txaus Siab Tsis Txaus Siab, Kev Tiv Thaiv Kev Rov Qab Los, thiab Kev Qhia Txog Teebmeem Cawv. Peb tam sim no muaj kev qhib rau cov neeg laus tshiab thiab cov tub ntxhais hluas tshiab.

hmnHmong