Keystone Treatment Center – Canton

Ntawm Keystone Treatment Center, peb ntseeg tias kev haus dej cawv, kev quav yeeb quav tshuaj, thiab kev twv txiaj yog cov kab mob ntev uas yuav tsum tau muaj kev saib xyuas tag nrho, tus kheej txuas ntxiv mus. Peb ntseeg tias kev rov zoo tuaj yeem ua tau rau txhua tus neeg uas ua raws li cov lus pom zoo kho mob, thiab tias 12-kauj ruam lub tswv yim ntawm Alcoholics Anonymous muab lub hauv paus zoo rau qhov rov qab los. Peb tau cog lus tias yuav ntiav cov kev kho mob ntxiv thaum tsim nyog kom tau raws li qhov xav tau ntawm peb cov neeg mob.

hmnHmong