Hamm Clinic (in-person in St Paul, MN and via telehealth)

Hamm Clinic yog ib lub chaw kho mob puas hlwb uas tsis muaj txiaj ntsig hauv zej zog nrog lub luag haujlwm ua kom cov tswv cuab hauv zej zog thiab lawv cov kws kho mob tseem ceeb muaj kev nkag mus rau kev kho mob hlwb kom txaus thoob plaws hauv Twin Cities metro cheeb tsam. Hamm Clinic feem ntau muab kev kho tus kheej rau cov neeg laus cov neeg mob ntawm tus kheej thiab ntawm Telehealth. Psychiatry thiab pab pawg kho mob kuj muaj nyob ntawm no.

Hamm Clinic lees txais txhua hom kev tuav pov hwm loj suav nrog cov phiaj xwm kev lag luam thiab cov phiaj xwm kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv xeev suav nrog Medicare. Yog tias tus neeg siv khoom tab tom ntsib teeb meem nyiaj txiag, tsis muaj kev tuav pov hwm lossis yog tias lawv cov ntawv pov hwm txiav tawm yog $4,000 lossis ntau dua, lawv tuaj yeem tsim nyog rau peb 'cov nyiaj tau los ntawm tus nqi swb' suav nrog kev sib kho tus nqi qis li $15 nyob ntawm kev tsim nyog.

hmnHmong