Catholic Charities of Southern Minnesota

Catholic Charities ntawm Southern Minnesota

903 West Center St., Suite 210
Rochester,MN,55902

Tsev neeg, kev sib yuav, kev sib raug zoo, kev pab sab laj tus me nyuam thiab tus kheej muaj rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog, haiv neeg / haiv neeg keeb kwm, kev ntseeg thiab kev ntseeg tsis ntseeg thiab keeb kwm kev lag luam. Kev pab sab laj thiab kev kho mob muaj rau ntau yam teeb meem. Muab Telehealth nyob rau hauv tag nrho cheeb tsam kev pabcuam ntawm Winona, MN; Rochester, MN; Mankato, MN; Owatonna, MN; Albert Lea, MN; thiab Austin, MN. Kev teem sijhawm ntawm tus kheej muaj nyob rau hauv Winona, MN, Mankato, MN, Rochester, MN thiab Albert Lea, MN chaw ua haujlwm. Muaj ntau yam kev pov hwm, Medicare, Kev Pab Kho Mob, thiab Kev Pabcuam Neeg Ua Haujlwm raug lees txais. Tus nqi swb muaj rau cov uas tsis muaj ntawv pov hwm.
hmnHmong