Canvas Health – Bloomington

1701 American Boulevard East
Suite 4
Bloomington,MN,55425

Txij li xyoo 1969, Canvas Health tau muab kev cia siab, kho, thiab rov qab los rau cov neeg peb ua haujlwm. Peb cov kev pabcuam thiab kev pabcuam sib koom ua ke muab kev saib xyuas zoo rau cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog hauv lawv lub tsev, hauv zej zog, thiab hauv peb cov chaw kho mob. Peb mob siab rau kev ua tau zoo hauv kev kho mob thaum peb pab cov neeg nyob nrog kev puas siab puas ntsws, kev siv yeeb tshuaj, kev kub ntxhov, vaj tse tsis ruaj khov, thiab kev raug mob. Canvas Health yog ib lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig, Certified Community Behavioral Health Clinic (CCBHC). Yog xav paub ntxiv, mus saib www.CanvasHealth.org.  
hmnHmong